Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 15/17 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Piszu z 2017-04-06

Sygn. akt II K 15/17

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. zawiadomił tutejszy Sąd o warunkach do wydania wyroku łącznego wobec skazanego A. W. w sprawach SR w Szczytnie sygn. VII K 454/13 oraz SR w Piszu w sprawie sygn. II K 455/16 .

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny.

A. W. został skazany niżej wymienionymi wyrokami.

Sądu Rejonowego w Szczytnie VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w P. z dnia 27.06.2013 r. w sprawie VII K 454/13 za czyn z art. 207 § 1 kk popełniony w okresie od listopada 2012 r do 25 lutego 2013 r na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat . Sąd oddał skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz zobowiązał do powstrzymania się od nadużywania alkoholu. Wyrok uprawomocnił się 05 lipca 2013 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 25 listopada 2016 r zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Początek kary przypada na dzień 16 czerwca 2017 r , zaś jej koniec na dzień 16 czerwca 2018 r .

Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 17.10.2016 r. w sprawie II K 455/16 za czyn z art. 207 § 1 kk popełniony w okresie od 01 grudnia 2015 r do 03 lipca 2016 r na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany rozpoczął odbywanie orzeczonej kary w dniu 18 grudnia 2016 r . Koniec kary przypada na dzień 16 czerwca 2017 r.

( dowód: odpisy wyroków k.6,8 informacje o wyrokach z systemu NOE . (...) k. 7,9 a nadto opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach w ZK k. 17-18 ; karta karna k.3-5)

Skazany A. W. od dnia 18 grudnia 2016 r przebywa w warunkach izolacji więziennej. Przed osadzeniem skazany zamieszkiwał z córką oraz z wnukiem. A. W. jest emerytem i wdowcem. W trakcie pobytu w Areszcie nie był nagradzany ani karany dyscyplinarnie. Stosunki interpersonalne z współosadzonymi układa zgodnie . Nie jest zainteresowany zatrudnieniem . W związku ze stwierdzonym uzależnieniem od alkoholu ma wyznaczony termin terapii odwykowej w oddziale terapeutycznym ZK w B. na dzień 22.06.2017 r. Zachowanie skazanego oceniono jako poprawne , nie wyróżniające się.

(dowód: opinia o skazanym k. 17v )

Sąd zważył, co następuje:

W myśl art. 19 ust 1 ustawy z 20.02.2015 r o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.396) znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące orzekania kary łącznej stosuje się gdy zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie tej ustawy czyli po dniu 01 lipca 2015 r. W sytuacji skazanego po wskazanej dacie uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Piszu w sprawie sygn. II K 455/16 . W związku z tym orzekając w przedmiocie kary łącznej sąd mógł zastosować przepisy kodeksu karnego po ich nowelizacji jak również ustawę obowiązującą poprzednio jako względniejszą dla skazanego (art. 4 § 1 kk).

Jeśli chodzi o ustawę obowiązującą poprzednio przesłanki do orzeczenia wobec kary łącznej wymieniał kodeks karny w art. 85. Jak wynika z treści przywołanego przepisu, sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, choćby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Biorąc pod uwagę daty popełnienia czynów przez A. W. oraz daty zapadłych wyroków , brak jest podstaw do przyjęcia zbiegu przestępstw w rozumieniu dawnego art.85 kk.

Biorąc pod uwagę uregulowanie prawne obowiązujące od dnia 01 lipca 2015 r w szczególności treść art. 85 § 1 i 2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu , z zastrzeżeniem art. 89 w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa za które orzeczono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. W tym wypadku w skład kary łącznej weszłyby kary, których skazany dotychczas nie wykonał w całości bez względu na datę popełnienia poszczególnych przestępstw. Reasumując sąd na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk , art. 86 § 1 kk połączył następujące kary:

- karę roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem SR w Szczytnie sygn. VII K 454/13

- karę 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem SR w Piszu sygn. II K 455/16.

Orzekając w przedmiocie kary łącznej sąd mógł orzekać zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk w granicach od roku pozbawienia wolności do roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Nie stwierdzono przeciwwskazań do orzeczenia kary łącznej wynikających z treści art. 85 § 3 kk. Sąd wymierzył A. W. za zbiegające się przestępstwa karę łączną roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zastosował w przypadku skazanego zasadę kumulacji kar. Wymierzając karę łączną wzięto pod uwagę rodzaj przestępstw za które A. W. został skazany. Przypisanych mu przestępstw znęcania się nad członkiem rodziny skazany dopuszczał się na szkodę różnych osób tj żony a później córki . Między czynami istnieje blisko 3 letni przedział czasowy. Przestępstw znęcania się nad żoną i córką skazany dopuszczał się na tle swego uzależnienia od alkoholu. Jak wynika z opinii nadesłanej z Aresztu Śledczego A. W. wykazuje bezkrytyczny stosunek wobec przestępstw związanych z jego alkoholizmem. Sąd zdaje sobie sprawę ,że kumulacja kar winna następować w szczególnie uzasadnionych wypadkach, lecz sprawa skazanego do takich przypadków należy . W myśl art. 85a kk orzekając karę łączną , sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze , które kara ma osiągnąć wobec skazanego. Aktualnie prezentowanie przez skazanego postawa sprzeciwia się zastosowaniu absorpcji kar. Zdaniem sądu półtoraroczny pobyt A. W. w warunkach izolacji będzie sprzyjać dobru jego córki i wnuka do których zapewne powróci po wykonaniu kary. Być może w okresie wykonania kary skazany zmieni swoją postawę w szczególności podejmie walkę z nałogiem alkoholowym , czemu będzie sprzyjać zaplanowana terapia odwykowa. Zdaniem sądu orzeczona kara łączna pozbawienia wolności jest adekwatna i sprawiedliwa, spełni również swoje cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec skazanego.

Na podstawie art. 576 § 1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym, sąd pozostawił do odrębnego wykonania.

O kosztach obrony wykonywanej z urzędu sąd orzekł w pkt III wyroku.

Mając na uwadze fakt odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności oraz brak źródła dochodów , sąd w oparciu o przepis art. 624 § 1 kpk zwolnił go z obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych

ZARZĄDZENIE

- (...)

- (...)

- (...)

P., (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Skrodzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Data wytworzenia informacji: