Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 245/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2015-11-16

Sygn. akt III RC 245/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Piszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Katarzyna Zielińska

Protokolant st. sekr. sądowy Agnieszka Kulikowska

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 roku w Piszu

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletnich A. K. (1) i A. K. (2) zastąpionych przez przedstawicielkę ustawową A. K. (3)

przeciwko A. K. (4)

o podwyższenie alimentów

I.  Alimenty, zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie III RC 69/12, utrzymane wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 października 2012 roku w sprawie VI RC 756/12, od pozwanego A. K. (4) na rzecz małoletnich powodów A. K. (2) i A. K. (1) w kwotach po 450 złotych miesięcznie na każdego z nich, z dniem 21 sierpnia 2015 roku podwyższa do kwot po 500zł (pięćset złotych) miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów, łącznie do kwoty po 1000zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie, płatnej z góry do dnia 5 każdego miesiąca, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów A. K. (3).

II.  Nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piszu kwotę 60zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem opłaty sądowej, od uiszczenia której małoletni powodowie zostali zwolnieni z mocy prawa.

III.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 245/15

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 roku małoletni A. K. (1) i A. K. (2), zastąpieni przez przedstawicielkę ustawową A. K. (3), wnieśli o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego A. K. (4) wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 15 maja 2012 roku, sygn. akt III RC 69/12, z kwot po 450 złotych miesięcznie do kwot po 500 złotych miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów, łącznie do kwoty po 1 000 złotych miesięcznie, płatnej z góry do rąk matki małoletnich powodów, do dnia 5-ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu strona powodowa podniosła, że wskazanym wyżej wyrokiem Sąd Rejonowy w Piszu zasądził od pozwanego na rzecz każdego z małoletnich powodów alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie oraz na rzecz matki małoletnich A. K. (3) alimenty w kwocie po 250 zł miesięcznie. Od listopada 2014 roku pozwany nie płaci alimentów zasądzonych na rzecz matki małoletnich, ponieważ podjęła ona pracę i strony doszły do porozumienia w tym zakresie.

Ustawowa przedstawicielka małoletnich powodów podniosła nadto, że od daty zasądzenia alimentów upłynęły 3 lata. Sytuacja małoletnich powodów znacząco się zmieniła. Małoletnia A. K. (1) rozpoczęła naukę w szkole podstawowej, natomiast małoletni A. K. (2) kontynuuje naukę w szkole podstawowej. W związku z tym wzrosły potrzeby finansowe małoletnich. Z uwagi na zbliżający się początek roku szkolnego matka małoletnich na zakup przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, tornistra i opłacenie ubezpieczenia szkolnego wydała łącznie 640 złotych.

Matka małoletnich pracuje na podstawie umowy zlecenia. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 898 zł netto miesięcznie. W związku z podjęciem pracy, musiała wynająć osobę do sprawowania opieki nad małoletnimi i ponosi koszty tej opieki w wysokości 450 zł miesięcznie. Wraz z małoletnimi powodami mieszka w wynajętym mieszkaniu i ponosi koszty jego utrzymania w postaci: 600 zł – wynajem, 60 zł – gaz, 46,74 zł – energia elektryczna, 35 zł – internet, 44,90 zł – telewizja kablowa. Ponadto opłaca rachunki za telefon w kwocie 65,42 zł miesięcznie. Oprócz co miesięcznych rachunków, codziennie ponosi wydatki związane z zakupem żywności, leków, środków chemicznych, środków do higieny osobistej. Suma powyższych wydatków znacznie przekracza dochód uzyskiwany przez matkę małoletnich, która niejednokrotnie zmuszona jest korzystać z pomocy rodziny.

Ustawowa przedstawicielka małoletnich powodów wskazała, że pozwany jest żołnierzem zawodowym. Oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymuje różne dodatki, takie jak: nagrody uznaniowe, trzynastkę, mundurówkę, poligonowe, wynagrodzenie za służby, dodatek mieszkaniowy i tzw. wczasy pod gruszą, które pobiera również na dzieci. Pomimo powyższych możliwości finansowych pozwany nie przekazuje na rzecz małoletnich powodów nic ponad zasądzone alimenty. Sporadycznie kupuje dzieciom odzież, obuwie czy żywność.

Pozwany A. K. (4) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu zakwestionował wzrost kosztów utrzymania małoletnich powodów i wysokość wydatków ponoszonych przez matkę dzieci, które nie zostały przez nią udokumentowane. Podniósł, że od daty zasądzenia alimentów jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu za sprawą kredytów zaciągniętych w trakcie trwania małżeństwa na remont lokalu mieszkalnego oraz za sprawą wysokich alimentów. Aby wystarczyło mu na podstawowe utrzymanie, tj. żywność na cały miesiąc, zmuszony jest podejmować każdą pracę dorywczą w dni wolne od pracy oraz pracę ponad godziny. Każde podwyższenie alimentów spowoduje, że nie będzie w stanie przeznaczać części swoich dochodów na zachcianki i potrzeby małoletnich powodów, takie jak, jedzenie, które kupuje im 2-4 razy w tygodniu, zakup obuwia i odzieży.

Pozwany wskazał, że matka małoletnich przez okres dwóch lat od daty zasądzenia alimentów nie pracowała zarobkowo. Kształciła się i żyła na koszt Skarbu Państwa i pozwanego. Nie łożyła na utrzymanie dzieci. Rok temu podjęła pracę i osiąga stały dochód w wysokości około 900 zł miesięcznie. Nie stara się jednak o lepiej płatne zatrudnienie. Wynajmuje mieszkanie i ponosi z tego tytułu koszty, a tymczasem mieszkanie jej rodziców stoi puste. Również matka pozwanego, która pozostaje w dobrych kontaktach ze stronami, jest w stanie przyjąć pod swój dach małoletnich powodów i ich matkę. Rozwiązałoby to problem opieki nad dziećmi i tym samym matka małoletnich nie ponosiłaby kosztów opieki i wynajmu mieszkania.

Sąd ustalił, co następuje:

Wyrokiem z dnia 15 października 2012 roku wydanym w sprawie VI RC 756/12 Sąd Okręgowy w Olsztynie rozwiązał przez rozwód małżeństwo A. K. (4) i A. K. (3), zawarte 26 lipca 2003 roku w O., zapisane w Urzędzie Stanu Cywilnego w O. za numerem (...) – z winy obu stron.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron: A. K. (2), urodzonym (...) i A. K. (1), urodzoną (...), Sąd powierzył matce, zaś ojcu władzę tę ograniczył do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dzieci.

Nadto Sąd zobowiązał obydwoje rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci i zasądził od A. K. (4) na rzecz każdego dziecka alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie, łącznie w kwocie po 900 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 5-ego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletnich.

(dowód: wyrok rozwodowy k. 106 akt sprawy VI RC 756/12 Sądu Okręgowego w Olsztynie)

Małoletni A. K. (2) miał wówczas 5 lat i uczęszczał do przedszkola. Małoletnia A. K. (1) miała wówczas 3 lata i pozostawała pod opieką matki. Dzieci były zdrowe.

Małżonkowie do dnia 9 marca 2012 roku mieszkali razem w O. w domu jednorodzinnym, stanowiącym współwłasność A. K. (4) i jego matki. W dniu 9 marca 2012 roku A. K. (3) wyprowadziła się z domu i wraz z dziećmi zamieszkała u swoich rodziców. Od tego dnia małżonkowie prowadzili oddzielne gospodarstwa domowe.

A. K. (3) miała 32 lata. Z zawodu była fryzjerem. Od 2008 roku nie pracowała zarobkowo. Zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Decyzją Starosty P. z dnia 21 marca 2012 roku została uznana za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Utrzymywała się z alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie III RC 69/12 od A. K. (4) na jej rzecz i na rzecz małoletnich dzieci w łącznej wysokości po 1 150 zł miesięcznie. Dwa razy w tygodniu podejmowała pracę dorywczą polegającą na sprzątaniu mieszkań. Za sprzątanie otrzymywała 50 złotych.

(dowód: decyzja Starosty P. k. 24, zeznania A. K. (3) k. 104v-105v akt sprawy VI RC 756/12 Sądu Okręgowego w Olsztynie; wyrok Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 15.05.2012r. k. 40 akt sprawy III RC 69/12)

A. K. (4) miał 35 lat i średnie wykształcenie. Zatrudniony był na czas nieokreślony w Jednostce Wojskowej nr (...) w G. na stanowisku żołnierza zawodowego. Otrzymywał wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 098,60 zł netto miesięcznie. Ponadto otrzymywał świadczenie mieszkaniowe w kwocie 450 zł miesięcznie. Spłacał kredyty zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa na remont samochodu oraz domu, w którym nadal zamieszkiwał. Miesięczna rata wynosiła łącznie około 1 000 złotych. A. K. (4) nie ponosił kosztów utrzymania domu. Ponosiła je jego matka. Płacił alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie III RC 69/12 na rzecz małoletnich dzieci i żony w łącznej wysokości po 1 150 zł miesięcznie.

(dowód: zeznania A. K. (4) k. 104-104v, zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia k. 102, zawiadomienie o przyznaniu świadczenia mieszkaniowego k. 72 akt sprawy VI RC 756/12 Sądu Okręgowego w Olsztynie; wyrok Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 15.05.2012r. k. 40 akt sprawy III RC 69/12)

Obecnie małoletni A. K. (2) ma 8 lat i uczęszcza do II klasy Szkoły Podstawowej w O.. Natomiast małoletnia A. K. (1) ma 6 lat i od września bieżącego roku rozpoczęła obowiązek szkolny. Uczęszcza do I klasy Szkoły Podstawowej w O.. Dzieci są zdrowe. W szkole jedzą obiady, które finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O.. Małoletni chodzą do szkoły na popołudniową zmianę – na godzinę 11:50.

(dowód: zeznania ustawowej przedstawicielki małoletnich powodów k. 57v, 58)

A. K. (3) ma 35 lat. Z zawodu jest technikiem administracji. W 2014 roku ukończyła dwuletnią szkołę w tym kierunku. Po rozwodzie nie zawarła ponownie małżeństwa. Nie pozostaje w związku nieformalnym. Od dnia 7 lipca 2014 roku zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia w Przedsiębiorstwie Usługowym (...) Zakładzie Pracy (...) z siedzibą w P., przy czym pracę świadczy w Jednostce Wojskowej w O. w godzinach od 7:00 do 12:00. Umowa zawierana jest na czas określony, po upływie którego jest odnawiana. Aktualna umowa zawarta została na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 898 zł netto miesięcznie. Innych źródeł dochodu nie posiada. Nie posiada żadnego majątku.

We wrześniu 2013 roku A. K. (3), z uwagi na niewłaściwe warunki mieszkaniowe i nieporozumienia, wyprowadziła się od swoich rodziców i zamieszkała z dziećmi w wynajętym mieszkaniu
w O.. Za wynajem płaci 600 zł miesięcznie. Ponadto co miesiąc opłaca: energię elektryczną – 46,74 zł, gaz – 60 zł, telewizję kablową – 44,90 zł, internet – 35 zł, abonament telefoniczny – około 50 zł. Opłaca także opiekunkę, która zajmuje się dziećmi w dni szkolne od godziny 6:30 do momentu ich wyjścia do szkoły. Jej wynagrodzenie wynosi 450 zł miesięcznie.

W mieszkaniu rodziców A. K. (3) nadal zamieszkują jej rodzice.

(dowód: zeznania ustawowej przedstawicielki małoletnich powodów k. 57v-58; umowa zlecenia k. 8-8v; umowa najmu lokalu mieszkalnego k. 9; wyciągi z rachunku bankowego ustawowej przedstawicielki małoletnich powodów dotyczące dokonywanych co miesiąc opłat k. 4-7)

A. K. (4) ma 38 lat. Z zawodu jest rolnikiem. Zatrudniony jest na czas nieokreślony w Jednostce Wojskowej nr (...) w G. na stanowisku żołnierza zawodowego. Otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 177,59 zł netto miesięcznie. Ponadto otrzymuje świadczenie mieszkaniowe w kwocie 450 zł miesięcznie. W czasie wolnym wykonuje prace dorywcze: ślusarskie, kowalskie i spawalnicze. Raz w roku otrzymuje świadczenie urlopowe, w tym na małoletnie dzieci w wysokości około 700 zł na jedno dziecko. Pieniądze te przeznacza na wydatki związane z pobytem u niego dzieci, który ma miejsce dwa razy w tygodniu i w co drugi weekend.

W kwietniu 2015 roku A. K. (4) zawarł związek małżeński. Ze związku tego nie posiada dzieci. Jego żona zatrudniona jest na czas określony w Zakładzie (...) w E., za wynagrodzeniem w wysokości około 1 300 zł – 1 400 zł miesięcznie.

A. K. (4) w dalszym ciągu mieszka wraz z obecną żoną w domu jednorodzinnym, którego jest współwłaścicielem. Małżonkowie zajmują piętro domu. Na parterze mieszka matka pozwanego. A. K. (4) opłaca połowę podatku od nieruchomości, który za 2015 rok wyniósł około 250 zł, oraz co miesiąc ponosi następujące opłaty: około 100 zł – energia elektryczna, 13 zł – wywóz odpadów komunalnych, około 85 zł – woda i odprowadzanie ścieków, 45 zł – gaz, 30 zł – internet, 80 zł – abonament telefoniczny. Na zakup środków czystości wydaje około 70 zł miesięcznie.

A. K. (4) spłaca pożyczkę w Banku (...) S.A., którego miesięczna rata wynosi 275,45 zł, oraz kredyt w (...) Banku (...) S.A., którego miesięczna rata wynosi łącznie 552,88 zł. Ma również kredyt odnawialny w (...) Banku (...) S.A. w wysokości około 5 000 zł. Ponadto posiada zobowiązanie finansowe wobec znajomego w wysokości 2 500 zł, które zaciągnął na remont samochodu. Posiada samochód osobowy marki O. (...), rok produkcji 1998, który zakupił w 2013 roku za kwotę 4 500 zł.

(dowód: zeznania pozwanego k. 58v-59; zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia k. 28; wyciąg z rachunku bankowego pozwanego k. 34-34v; faktura VAT za zużycie wody i odprowadzanie ścieków k. 29; paragon fiskalny za zakup gazu k. 29;umowa pożyczki w Banku (...) S.A. k. 22-23v; wyciąg z Banku (...) S.A. k. 32-32v; harmonogram spłaty kredytu w (...) S.A. k. 30-31)

Od czasu podjęcia pracy przez A. K. (3), A. K. (4) nie płaci na jej rzecz alimentów w kwocie po 250 zł miesięcznie. Wyrokiem z dnia 19 października 2015 roku w sprawie III RC 253/15 Sąd Rejonowy w Piszu z dniem 1 października 2014 roku uchylił świadczenie zasądzone od A. K. (4) na rzecz A. K. (3) wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie III RC 69/12 tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

(okoliczność bezsporna; dowód: wyrok z dnia 19.10.2015r. k. 19 akt Sądu Rejonowego w Piszu III RC 253/15)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dowodów, a w szczególności zeznań stron i dokumentów złożonych przez strony oraz zeznań stron i dokumentów znajdujących się w aktach sprawy Sądu Okręgowego w Olsztynie VI RC 756/12 i Sądu Rejonowego w Piszu III RC 69/12 i III RC 253/15. Sąd dał wiarę w całości dowodom z dokumentów, zaś dowodom z zeznań stron w zakresie wyżej opisanym.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie. Tak, więc od chwili urodzenia zobowiązani są do dostarczania dzieciom środków utrzymania i wychowania.

Z przepisu powyższego wynika, że rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie pozostaje w niedostatku lub posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie jego kosztów utrzymania lub wychowania. We wszystkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek utrzymania dziecka, ograniczony tylko ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumie się takie potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu, odpowiednio do wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Zgodnie z art. 96 kro, rodzice są obowiązani troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Stosownie do tej dyrektywy rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych i kulturalnych, także środki wychowania i kształcenia według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonanie obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 stycznia 2000r. w sprawie I CKN 1077/99, LEX nr 51637).

Przez możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, w tym podwyższenia, obniżenia lub uchylenia alimentów.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zmianę możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, istotne zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Rozstrzygnięcie oparte na podstawie art. 138 kro polega na porównaniu stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmianie.

Zadaniem Sądu w niniejszej sprawie było zatem ustalenie, czy po zasądzeniu alimentów w dniu 15 października 2012 roku, w sprawie VI RC 756/12, nastąpiła istotna zmiana okoliczności w zakresie sytuacji rodzinnej, osobistej i zarobkowej zobowiązanego oraz w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, uzasadniająca zamianę dotychczasowej wysokości alimentów. Dlatego też Sąd przede wszystkim porównał, po pierwsze, jak kształtowały się usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów w dacie poprzedniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego, a jak w czasie orzekania w niniejszej sprawie, a po wtóre - porównał możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego we wskazanych wyżej okresach.

Od daty zasądzenia ostatnich alimentów upłynęły trzy lata. Niewątpliwie zatem wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów. Wiąże się to bowiem z ich dorastaniem i przede wszystkim kształceniem. Zdaniem Sądu Najwyższego, które Sąd orzekający w pełni podziela, różnica wieku dziecka spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość alimentów, sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb uprawnionego do alimentów (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 1965r. w sprawie I CZ 135/64, niepubl.).

Obecnie małoletnia A. K. (1) rozpoczęła pierwszy etap edukacji, uczęszcza do I klasy szkoły podstawowej. Małoletni A. K. (2) rozpoczął naukę w II klasie szkoły podstawowej. Zwłaszcza początek roku szkolnego wiąże się ze znacznymi wydatkami. Ponadto małoletni są w wieku intensywnego wzrostu, co wiąże się z zakupem nowych ubrań i butów, środków higieny osobistej, itp.

Sytuacja matki małoletnich powodów również uległa zmianie. A. K. (3) zdobyła zawód technika administracji. Od dnia 7 lipca 2014 roku pracuje i z tego tytułu osiąga stały dochód w wysokości 898 zł netto miesięcznie. Okoliczność ta nie zmienia jednak faktu, że matka małoletnich powodów nie jest w stanie sama sprostać ciągle rosnącym wydatkom związanym z utrzymaniem i wychowaniem dzieci. W tym miejscu należy zaznaczyć, że rodzice małoletnich powodów nie są zobowiązani do zaspokajania finansowych potrzeb dzieci w częściach równych. Zgodnie z treścią art. 135 § 2 kro, wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Małoletni powodowie znajdują się pod bezpośrednią opieką matki, która sama czyni starania o ich rozwój umysłowy i fizyczny, co wiąże się z nakładem osobistej pracy wychowawczej. W tej sytuacji ciężar finansowy utrzymania dzieci powinien spoczywać przede wszystkim na pozwanym.

Pozwany A. K. (4) z tytułu wynagrodzenia za pracę osiąga stały miesięczny dochód w wysokości 3 177,59 zł netto. Ponadto otrzymuje świadczenie mieszkaniowe w kwocie 450 zł miesięcznie i raz w roku tzw. trzynastkę, mundurówkę oraz świadczenie urlopowe. W czasie wolnym wykonuje prace dorywcze w zakresie kowalstwa artystycznego..

O. rodzice małoletnich powodów ponoszą koszty własnego utrzymania oraz koszty utrzymania mieszkania. Faktem jest, że pozwany spłaca zobowiązania finansowe, z których część zaciągnął jeszcze w trakcie trwania małżeństwa z matką małoletnich powodów. Bezspornym jest również, że pozwany zapewnia dzieciom w czasie ich wizyt u niego wyżywienie, odzież, rozrywki, kupuje słodycze i zabawki.

Okoliczności powyższe nie zwalniają jednak pozwanego z obowiązku łożenia na utrzymanie i wychowanie małoletnich powodów. Pozwany podejmując konkretne decyzje życiowe, w tym decyzje o charakterze finansowym, powinien mieć na uwadze, że ma na utrzymaniu małoletnie dzieci, którym musi zapewnić środki finansowe. Małoletni powodowie nie są w stanie utrzymać się samodzielnie i to na rodzicach ciąży obowiązek dostarczenia im środków utrzymania i wychowania.

Zważywszy na wiek i stan zdrowia pozwanego, jego stały dochód, świadczenia dodatkowe i dochód z prac dorywczych, a także fakt zaprzestania płacenia przez niego alimentów na rzecz matki małoletnich powodów, uznać należy, że pozwany jest w stanie wywiązywać się z podwyższonego o 50 zł na rzecz każdego z małoletnich powodów obowiązku alimentacyjnego.

Mając powyższe na uwadze Sąd, w oparciu o przepis art. 138 kro, art. 133 § 1 kro i art. 135 § 1 i § 2 kro, alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie III RC 69/12, utrzymane wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 października 2012 roku w sprawie VI RC 756/12, od pozwanego A. K. (4) na rzecz małoletnich powodów A. K. (2) i A. K. (1)
w kwotach po 450 zł miesięcznie na każdego z nich, z dniem 21 sierpnia 2015 roku, to jest z dniem wniesienia pozwu w niniejszej sprawie, podwyższył do kwoty po 500 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów, łącznie do kwoty po 1 000 zł miesięcznie, płatnej z góry do dnia 5-ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów A. K. (3).

W ocenie Sądu alimenty w tej wysokości są adekwatne do wieku
i usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów oraz możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego. Pozostałą kwotę brakującą na utrzymanie dzieci powinna łożyć ich matka.

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.), Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Piszu kwotę 60 złotych tytułem zwrotu opłaty sądowej, od uiszczenia której małoletni powodowie zostali zwolnieni z mocy prawa.

Wyrokowi w punkcie podwyższającym alimenty Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Brzozowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: